Currency
BGN
  • BGN
  • EUR
Language
Menu
Profile
Language

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНИКАТА, ПРЕДЛАГАНА ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН OFFROADSHOP.BG

 

Долупосочените гаранционни условия са валидни само и единствено при предоставяне на необходимата документация от страна на Потребителя, а именно: гаранционна карта и документ за покупка.

Рекламация на закупена стока се приема в търговския обект, на посочения в Сайта адрес за контакти или в посочения в гаранционната карта оторизиран сервиз. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Гаранционното обслужване се извършва срещу предоставяне от страна на Потребителя на валидна оригинална гаранционна карта с нанесен сериен номер на закупената техника, подпис и печат на търговеца и документ за покупката.

Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствени дефекти, които са се появили в гаранционния срок. Гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към дадена стока (дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в ръководството към съответната техника) освен ако в гаранционната карта изрично не е посочено друго.

Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по  чл.112-115 от Закона за защита на потребителите:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
 Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

ВНИМАНИЕ! Гаранционната карта е валидна само на територията на Република България и започва да тече от датата нa закупуване на техниката.

Условия, при които НЕ се признава гаранцията:
1. Липса на гаранционни документи или невалидност на документите, а именно: несъвпадение, нечетимост или липса на сериен номер, датата на покупката, данните на клиента и други.
2. Нарушение на целостта, заличаване, нечетимост или липса на етикета на производителя или гаранционните етикети на закупената техника.
3. Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства/батерии или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.
4. При неправилно инсталиран софтуер или направен софтуерен ъпгрейт от потребителя или от неупълномощени лица и фирми.

При отпадане на гаранцията поради някоя от изброените причини, поправките са за сметка на потребителя, като в някои от случаите по т.2, т.3 и т.4 може да бъде отказано платено сервизно обслужване, поради невъзможност за надежден ремонт.

ВНИМАНИЕ!
1. Рекламации за неокомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката / приемането от куриера.
2. Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с нова.
3. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималния срок е 30 дни.
4. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, който да налага замяна на стоката и предоставяне на оборотна техника от страна на търговеца по време на престоя на стоката в сервиз.